فرم ثبت نام مسابقه بين المللي حفظ و ترجمه خطبه غدير

الف) مشخصات فردي
نام:* نام خانوادگي:*
نام پدر:* جنسيت:*
سال تولد:* شهر محل تولد:*
شماره شناسنامه:* کد ملي:*

ب) نشاني و تلفن
(محل سکونت) استان:* شهرستان:*
بخش (يا منطقه شهرداري):* نشاني دقيق:*
کدپستي منزل:* تلفن منزل:* -
(محل کار) استان: شهرستان:
بخش (يا منطقه شهرداري): نشاني دقيق:
کدپستي محل کار: تلفن محل کار: -
ايميل: تلفن همراه:*

ج) وضعيت تحصيلي
آخرين مدرک تحصيلي:* رشته تحصيلي:*
محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي:* سال اخذ آخرين مدرک تحصيلي:*

د) حوزه آزمون
انتخاب اول: استان:* شهرستان:*
انتخاب دوم: استان: شهرستان:
انتخاب سوم: استان: شهرستان:
قوانين و مقررات مسابقه را مطالعه کرده ام و قبول دارم و صحت اطلاعات فوق را تاييد ميکنم.
مبلغ قابل پرداخت: ريال


انصراف